wCentrum | Regulamin
4539
page,page-id-4539,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,qode-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,brick child-child-ver-1.0.0,brick-ver-1.8, vertical_menu_with_scroll,paspartu_enabled,grid_1300,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Regulamin

REGULAMIN STRONY WCENTRUM.ORG

Sklep w Centrum, działający pod adresem http://www.wcentrum.org, prowadzony jest przez

Adam Górę, zamieszkałego w Warszawie (04-742) przy ul. Smardzewskiej 8d m.23,

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PERFECT NETWORK-Adam Góra” z

siedzibą przy ul. Elsterskiej 12 m.7 w Warszawie (03-907).

Najważniejsze punkty regulaminu:

 Wszystkie podane na stronie ceny zawierają podatek VAT.

 Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem:

biuro@wcentrum.org

 Prezentowane na stronie www.wcentrum.org usługi znajdują się w ofercie handlowej

„w Centrum”, niektóre z nich mogą jednak nie być aktualnie dostępne.

 w Centrumzastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych usług

znajdujących się na stronie.

 Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań

ofertowych i zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie

stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili

ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen

producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów, co do których Klient złożył zapytanie

ofertowe, Klient jest o takiej zmianie informowany ofertą.

 Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych

oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego

zamówienia.

 Zamówiona usługa świadczona jest zgodnie z opisem przy ul. Twardej 1 lub w

szczególnych przypadkach we wskazanej innej lokalizacji.

 Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem –

przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze usługi oraz drogą elektroniczną poprzez

dotpay.pl.

 Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i

wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie

są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu

do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

1. Postanowienia ogólne

2. Realizacja zamówienia

3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

4. Ochrona danych osobowych

5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak

również pocztą elektroniczną na adres biuro@wcentrum.org.

3. Prezentowane na stronie www.wcentrum.org usługi są usługami znajdującymi się w

ofercie handlowej w Centrum, niektóre z nich mogą jednak nie być aktualnie

dostępne.

4. w Centrum zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych usług

znajdujących się na stronach sklepu.

5. Ceny usług znajdujących się na stronie w Centrum są orientacyjnymi cenami brutto i

wyrażone są w złotych polskich.

6. Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań

ofertowych i zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie

stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili

ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen oferenta

usług. Jeśli zmiana taka dotyczy usług, co do których Klient złożył zapytanie

ofertowe, Klient jest on o takiej zmianie informowany ofertą.

7. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www,

wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest

moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę

strony (telefonicznie lub e-mailem).

8. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia

umowy kupna – sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę strony do

realizacji.

II. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych,

umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu

pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu

zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Strona

może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez

sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych

osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w

zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez

sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i usługa może znajdować się już w

przygotowaniu dla zamawiającego. Niemniej, obsługa w Centrum dołoży wszelkich

starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży,

umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania

przesyłki) zmianę treści zamówienia.

3. W uzasadnionych przypadkach w Centrum zastrzega sobie możliwość odmowy

realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty –

każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem

indywidualnie.

5. Zamówionausługa świadczona jest w miejscu zgodnym z lokalizacją przedstawioną w

ofercie. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny termin świadczenia usługi ulegnie zmianie,

Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

6. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:

Perfect Network

ul. Elsterska 12 m.7

03-674 Warszawa

Alior Bank

nr rachunku  32 2490 0005 0000 4500 7213 0457

Usługa jest przygotowywana po wpłynięciu kwoty na rachunek.

III. Gwarancja odstąpienia od świadczenia usługi oraz bezpieczna przesyłka

1. W okresie 10 dni od przyjęcia zlecenia świadczenia usługi, klient ma prawo rezygnacji

bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Rezygnacja jest

możliwa jedynie w przypadku gdy termin 10 dni nie obejmował dnia świadczenia

usługi na rzecz zlecającego.

2. Do rezygnacji należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką

drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za usługę należność: przez przelew na konto

bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany

adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez

nas rezygnacji.

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich

wpłynięcia. Usługi wykonane w sposób nieprawidłowy zostaną wymienione na inne,

pełnowartościowe, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy

równowartość ceny usługi lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie usługi do

wyboru.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i

wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie

są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane

(adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla

jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są

gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich

przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo

wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich

wykorzystywania.

V. Postanowienia końcowe

1. Adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul. Twarda 1, 00-

144 Warszawa.

2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego

klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca

zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie,

zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje

przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia

zamówienia.

3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np.

przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na

stronie głównej – w powitaniu.

4. Umowa sprzedaży usługi zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku

polskim.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między

sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze

negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to

możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie

spory będą rozstrzygane przez sąd .

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez

podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14

dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Perfect Network –

Adam Góra, ul. Elsterska 12 m.7 03-907 Warszawa, biuro@wcentru.org o swojej decyzji

o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład

pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od

niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie

zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo

żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam

produkt lub produkty na adres:

w Centrum, ul. Twarda 1, 00-144 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później

niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwracane produkty zwracają Państwo na własny koszt.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy.

W przypadku, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę

proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas

Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół wCentrum.org